Tietosuojaesittely

Rakennus MiiRA Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on kertoa, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, ja mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi, etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan. Sivulta löydät Rakennus MiiRA Oy:n tietosuojainformaation yhtenä kokonaisuutena.

Rekisterinpitäjä
Rakennus MiiRA Oy
Rautaruukintie 35
92100 Raahe
Y-tunnus 1106411-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Talouspäällikkö Hanna Salin puh. 010-5856 433
Toimistosihteeri Seija Niskala puh. 010-5856 450
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@rakennusmiira.fi

Tietosuojaesittely

Miilukangas Oy on yhtiö, joka on sitoutunut suojaaman käyttäjiensä yksityisyyttä. Meille on tärkeää, että saat alustamme kautta turvallisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Keräämme tietoa useasta eri lähteestä, jotta saisimme parhaimman käsityksen tarpeistasi. Käsitellyn tiedon avulla pyrimme tarjoamaan sinulle täsmällistä informaatiota ja kiinnostavaa sisältöä.

Parannamme jatkuvasti teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voit tehdä valintoja tietojesi käsittelyihin tietosuoja-asetusten mukaisesti. Alta löydät listan miten ja miksi Miiluxilla tietojasi käsitellään ja miten voit vaikuttaa niiden kulkuun. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia sekä yhdistää Miilukangas-konsernin tietosuojainformaatio helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
puhelin 010 5856 000
info@miilukangas.fi

Tietosuojaesittely

Miilukangas Oy on yhtiö, joka on sitoutunut suojaaman käyttäjiensä yksityisyyttä. Meille on tärkeää, että saat alustamme kautta turvallisen ja sujuvan käyttökokemuksen. Keräämme tietoa useasta eri lähteestä, jotta saisimme parhaimman käsityksen tarpeistasi. Käsitellyn tiedon avulla pyrimme tarjoamaan sinulle täsmällistä informaatiota ja kiinnostavaa sisältöä.

Parannamme jatkuvasti teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla voit tehdä valintoja tietojesi käsittelyihin tietosuoja-asetusten mukaisesti. Alta löydät listan miten ja miksi Miiluxilla tietojasi käsitellään ja miten voit vaikuttaa niiden kulkuun. Tämän tietosuojakuvaussivuston tarkoituksena on noudattaa EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia sekä yhdistää Miilukangas-konsernin tietosuojainformaatio helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.

Rekisterinpitäjä
Miilukangas -yhtiöt: Miilukangas Oy, Miilumachine Oy, Miilupipe Oy, Miilux Oy
Ruonankatu 1
92100 Raahe

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
puhelin 010 5856 000
info@miilukangas.fi

Asiakas – ja toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Rakennus MiiRA Oy
Rautaruukintie 35
92100 Raahe
Y-tunnus 1106411-4

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:
Talouspäällikkö Hanna Salin puh. 010-5856 433
Toimistosihteeri Seija Niskala puh. 010-5856 450
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] miilukangas.fi

Rekisteröityjä ovat Rakennus MiiRA Oy:n asiakas- ja toimittajarekisterin (jäljempänä rekisteri) henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (kirjanpitolaki) sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen edun perusteella käsitellä tietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaille tiedottaminen, asiakassuhteen hoitaminen (sopimukset), laskujen maksatuksen hoitaminen ja laskutus. Henkilötietojen käsittely perustuu tehtyyn toimeksiantoon tai sopimukseen.

Yksityisasiakkaiden tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite

Yritysasiakkaan tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Muut asiakastiedot: sopimukset, kauppakirjat, laskutus, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa henkilön itsensä luovuttamana. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista (YTJ, RALA).

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi (kirjanpitolaki). Asiakas- ja toimeksiantosopimuksiin liittyvää materiaalia säilytetään lakisääteisten ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden takia vähintään 11 vuoden ajan viimeisestä asiaan hoitamisesta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun henkilötietoa ei enää tarvita, poistamme henkilötiedot rekisteristämme kohtuullisessa ajassa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tiedonantovelvollisuus lain mukaisista rakentamispalveluista velvoittaa ilmoittamaan urakka- ja työntekijätiedot verohallinnolle (Verotusmenettelylaki, Arvonlisäverolaki).

Pankille, isännöitsijälle ja tilitoimistolle luovutetaan osakkeen kauppakirja.

Tietojärjestelmien ylläpito- ja tukitehtävissä palveluntarjoajalle.

Tietojen siirto E:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla.

 • Manuaaliset aineistot: Manuaaliseen rekisteriin kerättäviä henkilötietoja säilytetään lukollisissa säilytystiloissa Rakennus MiiRA Oy:n toimiston tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimihenkilöillä, joiden on työtehtävien puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.
 • Sähköiset aineistot: Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsevät katsomaan vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Sinulla on oikeus

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen.

Käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojen käsittelyasioissa voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 11.10.2021

Tietosuojaseloste henkilörekisteristä

Rakennus MiiRA Oy
Rautaruukintie 35
92100 Raahe
Y-tunnus 1106411-4

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:
Talouspäällikkö Hanna Salin puh. 010-5856 433
Toimistosihteeri Seija Niskala puh. 010-5856 450
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] miilukangas.fi

Rakennus MiiRA Oy:n työntekijöiden henkilötietorekisteri. Rekisteröityjä ovat Rakennus MiiRA Oy:n työsuhteessa olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä rajatuin tiedoin aliurakoitsijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden tiedot. Henkilötietoja käytetään henkilön työsuhteen tietojen ylläpitoon. Henkilöstö-, palkka- ja työsuhdeasioiden suunnitteluun, hoitoon, seurantaan ja tilastointiin sekä työnantajan lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien hoitoon sekä työntekijän tarvitsemien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintatietojen määrittämiseen. Palkanmaksatus ja palkanlaskentatietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri sidosryhmille.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Aliurakoitsijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden osalta käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Rekisteriin ja palkanlaskentaohjelmaan kerätään työntekijöistä seuraavat tiedot:

Työntekijän perustiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, ja -paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, verokortin tiedot (veroprosentti ja veronumero), tilinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, valokuva, työsopimus, mahdollinen ammattiyhdistys, peruspalkka ja henkilökohtaiset palkanlisät, muut palkkiot, matkakorvaukset, päivärahat

Työmaatiedot: työaikatiedot, työmaan kohdennustiedot

Koulutus ja kokemustaidot: koulutus, käydyt kurssit, korttikoulutukset, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, työterveydentilaa koskevat tiedot, ajokorttitiedot, kehityskeskustelujen tiedot, henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiedot (pisteytys)

Rekistereiden ja palkanlaskentaohjelman tietoja voivat muuttaa Rakennus MiiRA Oy:n toimihenkilöt, joilla on rekistereihin käyttöoikeus. Palkanlaskentaohjelmaan tehdyistä muutoksista jää aikatieto siitä, milloin ja kenen toimesta muutos on tehty.

Henkilöltä itseltään: henkilötiedot, työajan seuranta, työajan kohdennus, koulutustiedot, kehityskeskustelutiedot.

Verohallinto: verokorttiin liittyvät tiedot (sähköinen siirto)

Tiedot liittyen tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin: henkilö itse, työmaamestari, toimitusjohtaja

Ulosotto: maksatusmääräykset

Laadittu erillinen henkilötietoja käsittävä arkistointisuunnitelma, joka käsittään henkilöstöhallinnon aineiston arkistoinnin, säilytysajat ja käsittelyn rajoittamisen.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on alun perin kerätty. Kaikki säilytysajat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Säilytysajat: Eläketietoilmoitukset ja luettelot 2 vuotta, Jäsenmaksujen tilitysluettelot 10 vuotta, Jäsenmaksuvaltakirjat palvelusaika + 2 vuotta, Palkkalaskelmien työnantajakappaleet, lisiä koskevat tiedot, matkakorvaukset yms. 6 vuotta, Ulosottomääräykset 10 vuotta, Verokortit: verovuosi, Irtisanoutumista koskevat asiakirjat 6 vuotta, Sairaus- ja perhevapaapäivärahat 6 vuotta (Kansaneläkelaitoksen hakemukset ja päätökset liitteineen), Tapaturmia koskevat asiakirjat 20 vuotta, Työmaan perehdytystiedot 6 vuotta työmaan valmistumisvuodesta, Työntekijäilmoitukset verohallinnolle 6 vuotta työmaan valmistumisvuodesta, Oman käytön arvonlisäveron tositteet 10 vuotta, Vapaiden ja poissaolojen hakemukset 6 vuotta, Poissaoloja koskevat työnantajan päätökset 10 vuotta, Vuosiloma, lomakorvaus ja lomarahatiedot 6 vuotta, Eläkettä koskevat asiakirjat 6 vuotta, Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 10 vuotta, Mittaustulokset ja muut aineistot 10 vuotta, Työsuojelutoimikunnan asiakirjat, pöytäkirjat pysyvä, Työsuojelun yt–asiakirjat pysyvä, Hoitoonohjausasiakirjat 5 vuotta, Kuntoutusta koskevat asiakirjat 5 vuotta, Työhöntulotarkastusta koskevat lausunnot ja muut lääkärintodistukset 2 vuotta, Työtodistus ja muut todistukset 10 vuotta.

 • Ilmoitukset lakisääteisistä vakuutuksista (LähiTapiola), kuukausittaiset ilmoitukset Tulorekisteriin, verokorttien suorasiirto verottajan kanssa, ay-jäsenmaksujen ilmoitus ammattiyhdistyksille, muut lakisääteiset luovutukset, palkanmaksutiedot pankeille ja kirjanpitoon sekä tietojen siirto muille henkilöiden etuuksien hoitamiseksi (esim. Terveystalo, Kela, TE-toimisto, Ulosottovirasto)
 • Tietojärjestelmien ylläpito- ja tukitehtävissä palveluntarjoajille.
 • Myyntilaskun liitteenä: työntekijän tiedot (nimi ja veronumero) ja tehdyt työtunnit luovutetaan tilaajalle myyntilaskun liitteenä. Tämä on peruste laskutukselle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään vain rekisterinpitäjän toimesta, vastuu henkilötietojen käsittelystä on rekisterinpitäjällä. Palveluntarjoajien kanssa on laadittu tietojenkäsittelysopimukset. Palveluntarjoaja ei käsittele rekisterinpitäjän ohjelmistossa olevia henkilötietoja ilman rekisterinpitäjän toimeksiantoa/erillistä pyyntöä/lupaa.

 • Manuaaliset aineistot: Manuaaliseen rekisteriin kerättäviä henkilötietoja säilytetään lukollisissa säilytystiloissa Rakennus MiiRA Oy:n toimiston tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan toimihenkilöillä, joiden on työtehtävien puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Työmailla on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat, kuten työajanseuranta ja kulunvalvontaraportit säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa, siten, että sivullisilla ei ole niihin pääsyä. Työmailla pääsy näihin tietoihin on työnjohdolla.
 • Sähköiset aineistot: Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsevät katsomaan vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Sinulla on oikeus

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa

Oikeus peruuttaa suostumus:

Jos henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Ennen suostumuksen antamista saat ohjeistuksen suostumuksen peruuttamisesta tai tarvittaessa voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla tästä yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen.

Käsittelyn vastustaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Kaikissa henkilötietojen käsittelyasioissa voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Nämä pyynnöt tulee toimittaa yllä mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista.

Tätä rekisteriselostetta on päivitetty viimeksi 11.10.2021

Urakointi

 • Teollisuusrakentaminen ja laiteperustukset
 • Korjausrakentaminen
 • Uudisrakentaminen
 • KVR-urakointi

Oma tuotanto

 • Rakennustöiden palvelusopimus
 • Kiinteistöhuollon sopimukset

Referenssit

 • Omatuotanto
 • Urakointi